Home | All Fwiends | Random | Online | Music | Blog | Search

EG24

"F̴̮͐W̴̺͝I̸͎̋Ë̷̟́N̶̘̚D̸̖̔Ś̶̘"

Other
9 years old
Interzone
Last Login:
1590503018000
Song: 3P1C L33T MU51C

EG24 is in your extended network

EG24's blurbs

About me:

Į͒̿̇́͋͘҉̙̩͖͙̞̥̣̲̦̝̙̤͈̭̬͚̀ ̴̶̥̥͎̫̠̂͗̐ͬ̔ͭ̆̉ͧ̽͗͊̃̑̓ͅC̨̻͈͉̳̠̼̤̩̞ͦ̓́̌̉͐̄͗̓ͬͫͯ̉͗̿ͯͨͣͦ̀̀͟Ḩ̨̮̟͉̮̱̟̺̬̱ͪ̄ͩ̈̏̑ͯͩ͟ͅE̸̥̩̙̥͔͉̯̭̥̤͖͍ͣ͌ͭ̓ͧ̾ͧ͌͞͝Ṙ̢͇͎͇̖̰͇̳͖̪͔̝̹̹̃̒̒͝I̛̝̠͙͓͍̖̿̄̒̃ͥ͊́̓S̝̼̩̱̩ͯ̐ͮ̂͝ͅḨ͊̈̈́̑͑̈͋̏ͨ̆͋͂̿ͨ̚͘҉̸̰̹͓͓̬̱̩ͅ ̛̳̭̻̝̺̯͎̳̼̲̺̥͉̤͍̩̹ͫͣ̂̎ͫ̿ͫ̈͊͆̒͐ͬ̋͋̚M̷̸͉̗̤͇̭̄̇̀͑̈̇͛̂̌Y̖̙̯̹͚͍̰͚̠̦̦̘̝͖̮͌̈̈́͒ͣͭͦ́͑̈ͯ̓ͣ̌ͥ́͘ ̵͚͚̪̩̼̠̱͕̯̹̘͓̣͗̒̏̂̇̋̇̓̓͆̓̇͢͝ͅF̫̞͙̟̼̞̤̮̟̺̔̂̅͛ͫ͑ͨ̓̅ͩ͋̍̾͊ͮ͠͝͝ͅẄ̛̞̤̦̣̙̮̺ͤͪ́͑̎ͫ̃̈͑͆̔ͭ̐͆̑ͪ̕͠͠͡I̠̜͚͔̘͙̜̠̫̥̥̒̾ͮͧ̅̀̈ͨͥ̍́͟͟ͅẺ̬͕͕͖͉̳̫ͨͪ̈́̋̾ͣ̈́ͧ̈́͡N̏̎ͤ̉͒̈́̾̇͆̂͏̶̘͎͖͇͇͖̣̹̭̘͔͚͖̝͔ͅD̸̻̭̬̙̗̯̝̯̮̟͚͕̻̬̙̅ͦ̆̓̋͌͟S̯̫̪͓̲̳̻͇̱̩̮͓͍̫̯̬͗̑̽̇ͪͧ̀͐̽͒ͭ̉͛̏͠͝ͅ

🅕🅔🅔🅛 🅕🅡🅔🅔 🅣🅞 🅐🅢🅚 🅕🅞🅡 🅒🅢🅢 🅗🅔🅛🅟
Oh god this page looks deformed in Chrome XD
https://66.media.tumblr.com/35f701a4bb2acb61de09f3d1abe03239/tumblr_nhsqj0drDz1u79o2lo1_640.gifv

FEEL FREE TO ASK FOR HELP WITH CSS. I WILL HELP ANYONE THAT MAILS ME FOR HELP.

WHAT GOD IS HIDING FROM US:
media1.tenor.com/images/21f06c2352f87fc7d6fc717e13497560/tenor.gif?itemid=13760868
https://media.giphy.com/media/lp3GUtG2waC88/giphy.gif

░█▀▀▀ ░█▀▀▀ ░█▀▀▀ ░█───  ░█▀▀▀ ░█▀▀█ ░█▀▀▀ ░█▀▀▀  ▀▀█▀▀ ░█▀▀▀█  ─█▀▀█ ░█▀▀▀█ ░█─▄▀  ░█▀▀▀ ░█▀▀▀█ ░█▀▀█  ░█▀▀█ ░█▀▀▀█ ░█▀▀▀█
░█▀▀▀ ░█▀▀▀ ░█▀▀▀ ░█───  ░█▀▀▀ ░█▄▄▀ ░█▀▀▀ ░█▀▀▀  ─░█── ░█──░█  ░█▄▄█ ─▀▀▀▄▄ ░█▀▄─  ░█▀▀▀ ░█──░█ ░█▄▄▀  ░█─── ─▀▀▀▄▄ ─▀▀▀▄▄
░█─── ░█▄▄▄ ░█▄▄▄ ░█▄▄█  ░█─── ░█─░█ ░█▄▄▄ ░█▄▄▄  ─░█── ░█▄▄▄█  ░█─░█ ░█▄▄▄█ ░█─░█  ░█─── ░█▄▄▄█ ░█─░█  ░█▄▄█ ░█▄▄▄█ ░█▄▄▄█

░█─░█ ░█▀▀▀ ░█─── ░█▀▀█
░█▀▀█ ░█▀▀▀ ░█─── ░█▄▄█
░█─░█ ░█▄▄▄ ░█▄▄█ ░█───

INSTAGRAM: an_apple_from_the_future

https://i.pinimg.com/originals/92/c5/b2/92c5b20f647f2b2d546ee54131f18148.gif

THIS WHOLE PAGE IS HEADBANGING AND SO SHOULD YOU

Who I'd like to meet:

Hackable F̫̞͙̟̼̞̤̮̟̺̔̂̅͛ͫ͑ͨ̓̅ͩ͋̍̾͊ͮ͠͝͝ͅẄ̛̞̤̦̣̙̮̺ͤͪ́͑̎ͫ̃̈͑͆̔ͭ̐͆̑ͪ̕͠͠͡I̠̜͚͔̘͙̜̠̫̥̥̒̾ͮͧ̅̀̈ͨͥ̍́͟͟ͅẺ̬͕͕͖͉̳̫ͨͪ̈́̋̾ͣ̈́ͧ̈́͡N̏̎ͤ̉͒̈́̾̇͆̂͏̶̘͎͖͇͇͖̣̹̭̘͔͚͖̝͔ͅD̸̻̭̬̙̗̯̝̯̮̟͚͕̻̬̙̅ͦ̆̓̋͌͟S̯̫̪͓̲̳̻͇̱̩̮͓͍̫̯̬͗̑̽̇ͪͧ̀͐̽͒ͭ̉͛̏͠͝ͅ

https://media1.giphy.com/media/GuRuLWOGo0CI/source.gif

EG24's Fwiends Space
EG24 has 215 fwiends.
View All EG24's Fwiends
Please login to leave a comment.
Comments
trash
1590450514000

do u know da wae
i dont know da wae

ṯ̷̤̲̤͓͖̰̺̏͌ͧ̊̈̋̀͘͞ẖ̯̠̥̫ͣ̓͢͢e͚̗̮̅̅͘ ̷̟͎̪̜͎̺̀͋̃ͫͦ̈̚͢c̸̡͕͖̮̯̰̜̜̃̔ͫ͢͢ǫ̷̛̱͗̓̆́̊͜r͠҉̲̣ͮͤ̑r̷̦̱̟̬̍ͥͣ͆̄̂͡ư̫͓̰̟̦͙̘̗͕͂̐̒̄ͧ̃͘̚͡p̪͋ͨ͘͝t̷̸̷̲̘͕̮̽̈ͥ͋̂̇ͦ̒͘͠ï̹̭̟͓̩͕ͩ̑ͧ͋ͫ̊̏͜͝ǒ̶̽͊̒ͦņ̸̻ͮ̾̒̉͘͏͕͉ͮ̔ͭ ̸͢͏̶̷̤͇̞̻ͪ̌ͬ̀͊̔͑ĩ͙̳ͦ͗̇͆̍ͪṣ̵̷͖̣͔͎ͯ͆̃̿̀̿̚͡ ̢̯̗̰͓̘͇̓̋̈́́́ͨ̓̄c͒͢͠a̜͚ͨ̀͛͜͠͞l̩͎̪̼̘̩͈ͩ̉͌ͯ̃͢l̷̢̹̮̃͒͗ͨ̍̋͘͝͞͠ͅi̓n̗͏̛̺̝̙̬ͬ̄̕͘g̫̘̖̺̼̓̋̈͑̊̊̇҉̵̡̪̾̓̓

trash
1590450197000

I like Ç̸̡̢̗̮͚̯͓̯̩̔̾̿́̈͠o̝̿r҉̗̱̲̠̞̩̈͢͝͞ỡ̶̸̧͙̞̲̓ͥ̋ͤ͋̑͂͂͌̄̕͘n̦͇̩ͤ̀ͭ̉͒͗̉͡ͅ҉͖̥̉̔a ̴̘ͮͬ͋͆̾̄̈́ͤͪ̍̅ͨ͏҉̡̼ͭ̊B͓ͥ͠҉̶̱̪̲̳ͬ̽̐̈ͦͮe̢͖̭̖̼ͭ̈̿͑̅́̓ͭ̚͘͢͝e̱̺ͧ̎͗͒̑́ͮ̇̚r̡̛̰͍ͥͫ̍ͫ̌ͪͪͅͅ

angeleismywifey
1589752590000

me: makes a mod for a paradox game
also me:

papperboy3498
1589736931000

greatosti hacker

EG24
1589677315000

ya'll should follow m on insta ;)

ipaghost
1589566878000
Could Not
1589647878000

I'm actually getting a headache.
(not really but still)

k?

llilywebskateboarder
1589564459000

WHOO CRAZYYYYSHDHDJCC

Vladimir Putin
1589486951000

5 рублей было добавлено на ваш счет
https://i.4pcdn.org/pol/1472498621707.jpg

moopi
1589445561000
dandelionhands
1589417727000

this is my favourite page on here lol thx for the epic headaches (゚∇^d) グッ!!

TheRookestar
1589428286000

Dizzyness!

Tom
1589357996000

how much?

krzks
1589365273000

how much does the hacc cost, i would like many pwease :3 <3

Janken Popp
1589358815000
?
1589338759000

?

EG24
1589335453000

@moopi
For that, I'll need your credit card number first.

moopi
1589335371000

i wan the h a c c pls

NekoBaioretto
1589335110000

Hack me daddii

EG24
1589334241000

@Abbu
Well, hello.

Abbu
1589334150000

Hi

Polybius.exe
1589333536000

This asthetic is of the top quality. My eyes are both confused and pleased. Very matrix. Very glitchpunk. Bless.

xXrockjuiceXx
1589327690000

looking 4 free minecraft premium accounts

EG24
1589326062000

░█▀▀▀ ░█▀▀▀ ░█▀▀▀ ░█───  ░█▀▀▀ ░█▀▀█ ░█▀▀▀ ░█▀▀▀  ▀▀█▀▀ ░█▀▀▀█  ─█▀▀█ ░█▀▀▀█ ░█─▄▀  ░█▀▀▀ ░█▀▀▀█ ░█▀▀█  ░█▀▀█ ░█▀▀▀█ ░█▀▀▀█
░█▀▀▀ ░█▀▀▀ ░█▀▀▀ ░█───  ░█▀▀▀ ░█▄▄▀ ░█▀▀▀ ░█▀▀▀  ─░█── ░█──░█  ░█▄▄█ ─▀▀▀▄▄ ░█▀▄─  ░█▀▀▀ ░█──░█ ░█▄▄▀  ░█─── ─▀▀▀▄▄ ─▀▀▀▄▄
░█─── ░█▄▄▄ ░█▄▄▄ ░█▄▄█  ░█─── ░█─░█ ░█▄▄▄ ░█▄▄▄  ─░█── ░█▄▄▄█  ░█─░█ ░█▄▄▄█ ░█─░█  ░█─── ░█▄▄▄█ ░█─░█  ░█▄▄█ ░█▄▄▄█ ░█▄▄▄█

AAAAAAAAAA
1589309813000

Help

FORASBELETH
1589306618000

CHOCOLATE..? CHOCOLATE?!?!?!?!? NO!!!! 4444 4444 4444 4444
המלאכים שלנו מונו כ"חרבות "שנתן אדון התעלומה יהוה, והם גם מונו כחוקים, הם בחנו את התעלומות מלמעלה למטה. אלה שמותיהם - SKD HUZI, MRGIOIAL, VHDRZIOLO, TOTRISI. [CQD HUZI MRGIZIAL, UHDRZIULU, TUTRISI] עדיין ישנם חמישה אנשים, קדושים ואדירים, שעושים מדיטציה על תעלומות האל בעולם במשך שבע שעות בכל יום, והם ממונים לאלפים ואלפי אנשים. המרכבות מוכנות לפעול על פי רצונו של יוצרן X1 [AHI HI HIH], אדון בית הלורדים וכיבד את אלוהים; אלה שמותיהן X [MHIHUGTzI PJDUThThGM, ASQRIHU, CIThINIJUM ו- QThGNIPRI]. הבעלים של כל מרכבה שמינה אותם קרא: "כמה חיילים יש לו?" המעט מרכבות אלה הן ארבעה (או יותר) אדונים

FORASBELETH
1589306105000

DOES 𝗡𝗢𝗧 MATTER IF YOU CAN SEE IT OR NOT! ITS THERE.. SO BRACE YOURSELF FOR THE EVIL AND MISCHIEF THAT COMES YOUR WAY!
http://www.esotericarchives.com/gifs/g31.jpg

moopi
1589298268000

thanks for the add my dood. ur css is pretty sick. i love it

PolandNumber1
1589286334000

ctrl+shift+i select first <style> element press delete ez

AAAAAAAAAA
1589234646000

The amount of lag I am facing is priceless...

AndreD67
1589231019000

I found a hot gif. You have to go here to find that: /c/files/images/gif/couleurdanslesyeux.gif

Thanks me later, perverts!

zyme
1589217072000

It’s a malkavian thing - you seem to understand ;)

maxielikesplants
1589215689000

thanks for the add! loving the vibes on this page

animation.rig
1589215720000

Me too EG24

8-Bit Trinity
1589213770000

aayy waassuup? Loving the page, my man. You wouldn't happen to use a website called "hacker typer", would you?

koala71783
1589210663000

wwwwwwwww.jodi.org

Nah Dude
1589202550000
zyme
1589172824000

p sique

randomtrash
1589185290000

nooo dont heck me my mom will be mad at me😭😭😭😭😭

Xxswedish_bluexX
1589169275000

dude, how is your page so fucking sweet??
thanks for the add btw <3

krzks
1589163032000

thanks for the add! your page is so cool o.o <3

fvckopia
1589161316000
Tyler
1589159179000

nice css my page is just a template nothing crazy

Suppalonlychick
1589153799000

i- i feel like im getting hacked..

bend
1589153081000


nice page!

AAAAAAAAAA
1589152944000

Sick CSS bruuuhh

papperboy3498
1589149690000

pog

wowolookiehere
1589144519000

Amazing :D

bringmeyourcherries
1589140942000

かかって来い!よし!かかって来い!

bringmeyourcherries
1589140299000

てめえ!あなたが死んでいる!戦争が始まった!

death_by_penis
1589139441000

}{4ck3rm4n

bringmeyourcherries
1589132811000

おい! おい! おれ?!? ばか? いいえ! かかてこい! メールと戦いたいですか?

bringmeyourcherries
1589130199000

はい!スワッグです! そしてヨロ !

(ナイジェリアの王子...スパムメールの送信をやめてください。)

bringmeyourcherries
1589128758000

https://i0.wp.com/techworm.page/wp-content/uploads/2019/05/download-17.png?w=1220

Are you the Nigerian Prince who keeps asking for my financial support?

sulfuracid
1589128165000

super seckcee css, pls dont hack my computer

Jxoredo
1589122068000

nice page dude
are you a hacker by any chance?

PolandNumber1
1589116100000
Tom
1589112433000

Thanks 4 the add!

(58/100)